websites & -shops

branding &
graphic design

foto- & videografie

LET’S CREATE
TOGETHER !

verkoopsvoorwaarden

1. De maximale geldigheidsduur van een offerte is 6 weken.

2. De prijzen worden opgegeven zonder vermelding van BTW, eventuele taksen die ten laste van de klant vallen.

3. Ingeval de klant de overeengekomen opdracht eenzijdig verbreekt, is eXponent BV gerechtigd alle, tot op het moment van de verbreking, geleverde prestaties aan de overeengekomen prijzen en tarieven te factureren.

4. Als eXponent BV in de onmogelijkheid gesteld wordt dat het vooropgestelde contract door toedoen van de klant (bv. omwille van het niet respecteren van planning en afspraken, betalingen, het doorgeven van onvolledige info, enz.) niet meer uitvoerbaar is binnen het budget en de timing dan kan eXponent de samenwerking verbreken en de tot dan toe gepresteerde diensten afrekenen. Alle reeds gefactureerde bedragen zijn niet terugvorderbaar. eXponent BV wil zich hiermee de mogelijkheid verschaffen om misbruiken van haar diensten te voorkomen en de timing die voor andere contracten gereserveerd is te vrijwaren. In geval de klant eXponent BV geen voldoening schenkt, heeft eXponent BV het recht de gehele bestelling of een gedeelte daarvan te annuleren.

5. Licentievoorwaarden: Onze projecten, foto’s, video’s, muziek, stemopnames, beeldmontages, software, enz…, welke ook de gebruikte techniek, blijven onze eigendom en mogen in geen geval (ook niet gedeeltelijk) gereproduceerd of nagebootst worden en voor een ander doel dan overeengekomen, aangewend worden. “eXponent.be” dient altijd duidelijk vermeld te staan op de door eXponent BV aangeleverde media. In geval van het gebruik van foto’s dient eXponent BV in of onder de foto, in leesbare tekstgrootte vermeld te worden met de tekst “foto © eXponent.be” eXponent BV houdt zich het recht voor zelf te beslissen om al dan niet, op vraag van de klant, bepaalde geproduceerde media, in de staat zoals het zich op dat moment bevindt, vrij te geven voor gebruik in niet door eXponent BV gecreëerde media, tegen een door eXponent BV geoffreerde prijs.

6. De klant kan geen bezwaar maken tegen de vermelding van “eXponent.be” op alle door eXponent BV gecreëerde media.

7. Copyrights: eXponent BV zal te allen tijde met de klant overleggen omtrent het gebruik van al dan niet rechtenvrije media. Alle media die het betalen van auteursrecht inhouden, zullen aan de klant gemeld worden. De klant is volledig verantwoordelijk voor de auteursrechten betreffende de geproduceerde media. De klant zal niets naar de webserver uploaden waarvan hij niet zeker is of hij het copyright bezit.

8. Leveringstermijnen: De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven, en zijn niet bindend. Wanneer de nodige documenten of inlichtingen, noodzakelijk voor de correcte en stipte uitvoering van het werk, te laat in ons bezit zijn, wordt de leveringstermijn verlengd, zelfs indien deze vertraging niet voortkomt van de klant. Niet inachtneming van de leveringstermijn kan niet ingeroepen worden voor het verkrijgen van schadevergoeding, interesten of nietigverklaring van de overeenkomsten.

9. Software garantie: De software modules die onder deze noemer vallen zijn enkel diegene die aangemaakt worden door eXponent BV. Indien er gebruik gemaakt wordt van andere software, ontwikkeld door derden dan zullen de respectievelijke leveranciers verantwoordelijk zijn voor de onvolmaaktheden in hun software. eXponent BV zal tijdens het project de klant de mogelijkheid bieden om zelf het resultaat van de software ontwikkeling te beoordelen aan de hand van de systematisch geleverde versies (bétaversie 1.0, 2.0, …) en/of testadressen op het Internet. Na de levering en feedback van de bèta-versies komen wij tot een finale alfa versie en/of alfa versie van de website. In geval van een website dient de klant schriftelijk binnen de twee weken eventuele gebreken te melden. Onvolmaaktheden die daarna gemeld worden, vallen niet meer onder dit contract. Onder geen enkele voorwaarde kan eXponent BV aansprakelijk gesteld worden van enige schade opgelopen door het gebruik of de onmogelijkheid in gebruik van de software/websites.

10. Hosting en domeinnamen: Als Internet Hosting Provider draagt eXponent BV zorg voor de aanwezigheid van de klant op het Internet. eXponent BV is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade door overmacht. Hetzelfde geldt voor de onbereikbaarheid van de servers door stroomstoring, stroomuitval, onderhoud aan apparatuur, onderhoud aan software, uitvallen of onderhoud van netwerken,… eXponent doet alles wat mogelijk is om de servers te beschermen tegen inbraakpogingen. eXponent BV is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van data door enige vorm van hacking, inbraken, ed. eXponent BV sluit iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk uit, i.v.m. de informatie en de data, die de klant vrijelijk op zijn website kan plaatsen. eXponent BV beschikt over het recht om illegale en/of aanstootgevende inhoud onmiddellijk van de servers te verwijderen. De contractduur is overeenkomstig het genoemde in de factuur. Zonder tegenbericht worden deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur. Bij het niet betalen van een factuur zal 10 dagen na de vervaldatum alle hostingdiensten afgesloten worden. Domeinnamen zijn altijd eigendom van de klant.

11. Drukwerk: afwijkingen: een speling van 5% op het riemgewicht, het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid. Deze afwijking is voor verhoging vatbaar als het eindproduct ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist. De juistheid en eenvormigheid van de tinten zijn niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk en eigen aan het medium, moeten toegelaten worden.

12. Transport: Transportkosten vallen ten laste van de klant. Goederen worden vervoerd op risico van de klant. Goederen van de klant die zich in onze kantoren bevinden, zijn er op risico van de klant. Wij wijzen hiervoor elke verantwoordelijkheid af.

13. Klachten en aansprakelijkheid: De inontvangstneming van de goederen dekt alle zichtbare gebreken. Om geldig te zijn dekt elke andere klacht binnen de acht dagen na levering en aangetekend ter kennis gebracht worden, dit onder voorbehoud dat het in het contract anders gespecificeerd wordt. Na acht dagen en zonder klacht binnen deze termijn, wordt elke factuur als onherroepelijk en volledig aanvaard beschouwd. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de verspreiding van publicitaire creaties, benamingen, teksten of andere. Alleen onze opdrachtgever is aansprakelijk bij een juridische vervolging wegens oneerlijke concurrentie, namaak,e.a.. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor goederen en/of diensten, geleverd door derden en niet door ons aangesteld. Gebreken in materialen die voor eXponent BV verborgen waren, zullen geen verantwoordelijkheid meebrengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken. In geval van veranderingen op vraag van de opdrachtgever vallen deze onder zijn verantwoordelijkheid.

14. Betaling: De persoon of de firma die de bestelling plaatst, is verantwoordelijk voor de betaling, zelfs indien de facturatie gebeurt op naam en adres van een derde. Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting netto betaalbaar op rekening van eXponent BV, Wortegemstraat 7, 9771 Nokere, België. Op elke niet-betaalde som loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand, vanaf de factuurdatum. Daarenboven wordt bij niet-betaling op de vervaldag, zonder enig geldige reden, het openstaande bedrag van rechtswege en zonder in gebrekenstelling verhoogd met 15%, met een minimum van € 125.

15. Bevoegdheid: In geval van betwisting zijn alleen de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde bevoegd zijn.